Noutati

Rezultate proba orala concurs - Asistenti medicali generalisti

28-03-2017

Pentru sustinerea probei orale in vederea ocuparii posturilor vacante de ASISTENT MEDICAL in cadrul Institutului Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca s-au prezentat toti candidatii care au promovat testul grila de verificare a cunostintelor, un numar de 18 persoane.


Detalii

Rezultat selectie dosare concurs - Asistent medical generalist

21-03-2017

Rezultatele selectiei de dosare pot fi vizualizate aici

Rezultate concurs pentru ocuparea postului de asistent farmacie

17-03-2017

Rezultatele pot fi vizualizate aici

Rezultate concurs pentru ocuparea postului de statistician medical

17-03-2017

Rezultatele pot fi vizualizate aici

Rezultat selectie dosare asistent de farmacie si statistician medical

15-03-2017

Rezultat selectie doasare concurs pentru ocuparea  posturilor  vacante pe perioadă determinată de asistent de farmacie şi statistician medical.

Detalii

Anunt concurs Asistenti Medicali Generalisti

10-03-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea a 8 posturi pe perioadă determinată de asistenţi medicali generalişti

Actele se vor depune pana cel tarziu în data de 20.03.2017.

CALENDARUL CONCURSULUI:
1. Termen de inscriere: 10.03.2017-20.03.2017
2. Afisare rezultate selectie dosare: 21.03.2017
3. Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor se depun pe data de 22.03.2017
4. Soluţionarea contestaţiilor: 23.03.2017
5. Proba scrisă – testul grila din bibliografia pusă la dispoziţie va avea loc la data de: 24.03.2017, ora 09.00
6. Proba orală – interviul va fi susţinut de candidaţii care obţin minim nota 7 la testul grilă şi va avea loc în data de 28.04.2017 începând cu ora 09.00 conform programării afişate la avizierul Institutului.

Detalii concurs

ANUNT Selectie parteneri

08-03-2017

 
Selecție parteneri – proiect POCU 4.8

Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Titlul proiectului

Imbunatatirea competentelor specialistilor din Romania in domeniul cancerului ginecologic, pulmonar, pediatric, endocrine şi hematologie.


Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca

În conformitate cu prevederile:

• O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificari prin Legea
362/ 2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/ 2009 aprobate prin H.G. nr.
218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergența,
• O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. 40/2015 și
• Ghidul solicitantului condiții generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020,
• Ghidul solicitantului condiții specifice, Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate,


Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

Detalii

Anunt concurs asistent farmacie, statistician medical

06-03-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioada determinată:
I. 2 posturi asistent de farmacie
a. asistent farmacie
b. asistent farmacie – dizolvare citostatice
II. 3 posturi – statisticieni medicali


Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obtine de la avizierul unitatii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.190.

Detalii concurs

Detalii

Repartizare Ingrijitoare, Brancardieri

06-03-2017

Lista personal selectat pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante pe perioada determinata:

- posturi ingrijitoare
- posturi brancardieri

Lista cu repartizarea poate fi consultata aici

Rezultat selectie dosare Ingrijitoare si Brancardieri

28-02-2017

Rezultatele selectiei pot fi vizualizate aici

Rezultat selectie dosare Spalatorese si Muncitor necalificat

28-02-2017

Rezultatele selectiei pot fi vizualizate aici

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor de Muncitor, Spalatoreasa

17-02-2017

 
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată:

- 2 posturi de Muncitori necalificaţi în cadrul departamentului administrativ – Bloc alimentar
- 5 posturi spălătorese în cadrul departamentului administrativ - Spălătorie

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 27 februarie 2017.
Concursul va consta o singură probă orală în data de 02.03.2017 începând cu ora 09.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
1. Termen pentru depunerea dosarului 27.02.2017, ora 12
2. Selectia dosarelor: 27.02.2017
3. Afisare rezultatelor selecţiei de dosare: 28.02.2017.
4. Proba de evaluare: 02.03.2017


Detalii concurs

Anunt concurs pentru ocuparea posturilor de Ingrijitoare, Brancardier

17-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă determinată:

I. 20 posturi îngrijitoare
II. 2 posturi brancardieri

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 27 februarie 2017.
Concursul va consta dintr-o singură probă de evaluare organizată în data de 03.03.2017

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 16.02 – 27.02.2017
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 28.02.2017
c. Contestaţia listelor de evaluare a dosareleor : 01.03.2017
d. Proba de evaluare: 03.03.2017

Detalii concurs

Anunt concurs Referent si Tehnician Radiologie-Imagistica

09-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca (IOCN) – Conf. Dr. Bojan Anca Simona,
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

I. 1 post REFERENT STUDII MEDII în cadrul departamentului de resurse umane
II. 1 post TEHNICIAN RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ în cadrul laboratorului de radiologie şi imagistică medical

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Detalii concurs

Concurs pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

01-02-2017

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant
CONSILIER JURIDIC
Pe perioadă determinată

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII
a) Cerinţe
- Studii superioare juridice;
- Experienţă în specialitate minim 10 ani;
b) Constitue avantaj:
- masterul sau studiile postuniversitare în domeniul juridic;
- experienţă în reprezentarea entităţilor publice în faţă instanţei

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul seccretariatul Institutului până la data de 10.02.2017, ora 15.00

Detalii

Selecție parteneri– proiect POCU4.8

30-01-2017

 Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate
Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuṭă Detalii

Rezultat selectie dosare concurs departament economic

27-01-2017

Rezultatele pot fi accesate aici

REZULTAT SELECTIE DOSARE - REFERENT SPECIALITATE ECONOMICĂ

07-12-2016

      Pentru susţinerea concursului în vederea ocupării funcţiei vacante de Referent specialitate economică în cadrul departamentului financiar-contabil din Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, în perioada de înscriere 18.11.-06.12.2016 s-a înscris un singur candidat – doamna Bene Krisztina, dosarul nr. 11033/28.11.2016.

      Dosarul de înscriere a fost examinat iar candidata Bene Krisztina a fost declarată admisă.
Testul de verificare a cunoştinţelor se va susţine în data de 08.12.2016 începând cu ora 09.00 în sala de consiliu de la etajul I al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca. Intrarea în sala pentru susţinerea concursului se va face până la ora 08.50. Pentru a promova în următoarea etapă candidata va trebui să obţină minim nota 7.

     După susţinerea testului-grilă de verificare a cunoştinţelor candidata va susţine un test psihologic care nu va fi notat şi care nu influenţează nota finală.

Comisia de concurs:
Presedinte : Director financiar-contabil – Ec. Dr. Burcă Anca Meda
Membri: Ec. Pop Mioara
Mureșan Manuela
Psiholog Șomlea Corina
Secretar comisie: Ref. Roşca Mihaela