Concurs pentru ocuparea postului de Consilier Juridic

2017.02.01

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant
CONSILIER JURIDIC
Pe perioadă determinată

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII
a) Cerinţe
- Studii superioare juridice;
- Experienţă în specialitate minim 10 ani;
b) Constitue avantaj:
- masterul sau studiile postuniversitare în domeniul juridic;
- experienţă în reprezentarea entităţilor publice în faţă instanţei

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul seccretariatul Institutului până la data de 10.02.2017, ora 15.00 şi va conţine în mod obligatoriu:
-  Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
-  Cerere de înscriere (Formularul standard constituie Anexa nr. 1 a prezentei decizii şi se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
-  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
-  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate;
-  cazier judiciar ;
-  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
-  copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
-  alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
-  curriculum vitae cu poză.
*Copiile de pe actele prevăzute la anterior se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate

CALENDARUL CONCURSULUI:
- Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 01.02.-10.02.2017
- Selecţia dosarelor se va publica în data de 14.02.2017
- Proba scrisă – testul de evaluare a cunoştinţelor va avea loc în data de: 16.02.2017
- Interviul va avea loc în data de 20.02.2017

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unitatii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.