Anunt concurs - proiect CNCC

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și HG nr. 1336/2022 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi cu timp parțial, temporar vacante în cadrul proiectului : “ CREAREA, OPERAȚIONALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ÎN DOMENIUL CANCERULUI”

TEMPORAR VACANTE
I. 1 post RESPONSABIL COORDONARE, MONITORIZARE SI IMPLEMENTARE 1
II. 1 post RESPONSABIL COORDONARE, MONITORIZARE SI IMPLEMENTARE 2
III. 1 post RESPONSABIL ADMINISTRATIV IMPLEMENTARE 1
IV. 1 post RESPONSABIL ADMINISTRATIV IMPLEMENTARE 2
V. 1 post RESPONSABIL FINANCIAR
VI. 1 post RESPONSABIL RESURSE UMANE

CONDIȚII GENERALE COROBORATE CU CERINŢELE SPECIFICE PREVĂZUTE LA ART. 542 ALIN. (1) ŞI (2) DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2019

a) persoana are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
b) persoana cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) persoana are capacitate deplină de exercițiu și capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoana are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) persoana îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) persoana nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) persoana nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

mai multe detalii ...