Concurs - posturi vacante 25.10.2021

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.nr.869/2015 cu completările şi
modificările ulterioare, următoarele posturi vacante:

-un post cu normă întreagă de medic specialist, confirmat în specialitatea radioterapie
-un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an, confirmat în specialitatea
oncologie medicală


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog,
biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în
curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile
prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e),
respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi
neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în
termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data
apariţiei anunţului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de
zile de la publicarea în „Viaţa medicală".

Informaţii suplimentare la sediul unităţii: str. Republicii, nr.34-36, Cluj-Napoca,
tel. 0264/450237