Anunt concurs/examen - Director medical

ANUNŢ
MANAGERUL INSTITUTULUI ONCOLOGIC
„PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA
Organizează CONCURS/EXAMEN
pentru ocuparea funcţiei de director medical la
Institutul Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 284 din 2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu completările și modificările ulterioare, Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca stabileşte următoarele:

1. Denumirea postului vacant: director medical
2. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;
Locul de depunere al dosarului de concurs:
- Serviciul RUNOS, sediul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”, str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca.
Locul de desfășurare al concursului:
- Sediul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”, str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca.
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
- Ec. Gnandt Janos, Serviciul RUNOS, tel: 0264 450 669/0741474338, e-mail: janos.gnandt@iocn.ro

mai multe detalii