Anunt concurs -sefi sectie

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.1406/2006 coroborat cu prevederile art.184 din Legea nr.95/2006, următoarele funcții:

-Șef secție clinică Chiruirgie Oncologică I
-Șef secție clinică Chiruirgie Oncologică II
-Șef secție Anestezie și terapie intensivă
-Șef secție clinică Hematologie
-Șef laborator Medicină nucleară

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia xerox de pe diploma de studii;
c) adeverinţă din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul M.S. nr.1406/2006;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea căreia dorește să candideze;
g) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
h) certificat privind starea de sănătate (tip A5);
i) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
j) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
k) copie xerox de pe carnetul de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
l) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
m) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 200 de lei și se va achita la casieria institutului.

În secțiile clinice funcția de șef secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin Ordin al M.S. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist)
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România precum și cele cărora le-a încetat contractual de admninistrare în condițiile stabilite de art.5 lit.b) c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, proba scrisă, proba clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.

Înscrierile se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile şi maximum 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală".

Informaţii suplimentare la sediul unităţii: str. Republicii, nr.34-36, Cluj-Napoca, tel. 0264 450237 – Serviciul RUNOS.