Anunt concurs - cercetător ştiinţific gradul I

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:


- 1 (unu) post de cercetător ştiinţific gradul I (fizician) - în cadrul Activității de cercetare, domeniul Medicină, specialitatea Genomică funcțională

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea tip de înscriere;
b) copii de pe diploma de bacalaureat, diploma de licenţă, însoţite de foaia matricolă;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) copie de pe cartea de muncă şi copie - extras din REVISAL, sau adeverinţele care
atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
e) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum
şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
f) curriculum vitae;
g) recomandare;
h) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din cel puţin 5 lucrări reprezentative;
i) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu a fost condamnat penal
pentru fapte ce îl fac incompatibil cu postul pentru care doreşte să concureze;
j) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, eliberată de medicul de
familie;
k) alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare;
l) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrierile se fac la sediul unităţii în termen de 30 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului în „Viaţa medicală"
Durata şi finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, şi de 45 de zile, la nivelul instituţiei sau al unităţii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii:str. Republicii, nr.34-36, Cluj-Napoca, tel. 0264/598361 int.190