Detalii concurs Asistent medical, infirmiere, ingrijitoare si brancardieri

2016.10.14

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Comisia de concurs constituită conform Deciziei Managerului nr. 7983/26.09.2016 şi modificată prin Decizia Managerului nr. 8232/04.10.2016 pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de Asistent medical, infirmiere, îngrijitoare şi brancardieri,

Prin prezenta,
ANUNŢĂ

Datorită numărului mic de candidate pentru ocuparea posturilor de infirmiere, prima probă, testul grilă va fi susţinut concomitent cu candidatii pentru ocuparea posturilor de asistente medicale.
a. Pentru ocuparea posturilor de asistente medicale şi infirmiere
1. Proba scrisă – mod de organizare şi condiţii:
– testul grila din bibliografia pusă la dispoziţie va avea loc la data de 17.10.2016 în Amfiteatrele din curtea interioară a Institutului, Amfiteatrul Rodica Rişcă şi Sala Lucian Lazăr conform listelor afişate pe uşă;
– Intrarea în sală se face la ora 8 pe baza cărţii de identitate;
– Telefoanele mobile se vor închide la intrarea în sală şi se vor lăsa într-un loc al sălii indicat de supraveghetori; de asemenea obiectele personale vor fi lăsate într-un loc al sălii indicat de supraveghetori;
– Testul grilă va trebui completat cu pix/stilou având cerneală albastră;
– Proba următoare va fi susţinută conform agendei de concurs, doar de către candidaţii care obţin minim nota 7 la testul grilă;
– Regulile interne se vor prezenta înainte de înainte de începerea probei.
Rezultatele se vor afişă pe pagina de internet iocn.ro şi la avizierul Institutului în cursul zilei de luni 17.10.2016.
2. Proba orală
– interviul va fi susţinut în data de 19.10.2016 începând cu ora 09.00 conform programării afişate la avizierul Institutului după susţinerea primei probe;
 Proba va consta în extragerea unui bilet conţinând un subiect sau două şi formularea unui răspuns;
 Se vor întocmii fişe personalizate pentru fiecare candidat privind răspunsul dat în faţa comisiei şi a candidatului;
 În sala de examinare vor fi în permanenţă doi condidaţi: cel care susţine proba şi candidatul intervievat anterior;
 La această probă candidatul trebuie să obţină minim nota 7.
Nota finală este media aritmetică a notelor obţinute la ambele probe.

c. Pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare şi brancardieri:
1. Proba orală, interviu în data de 18.10.2016 începând cu ora 09.00 în ordine alfabetică, primele fiind îngrijitoarele apoi bancardierii.
– Intrarea în sală se face pe baza cărţii de identitate.
– Proba va consta în extragerea unui subiect şi formularea unui răspuns;
– Se vor întocmii fişe personalizate pentru fiecare candidat privind răspunsul dat în faţa comisiei şi a candidatului intervievat anterior;
– La această probă candidatul trebuie să obţină minim nota 7.


Soluţionarea contestaţiilor:
- Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
- După afişarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii pot face contestaţie, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor pentru fiecare probă a concursului, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Trebuie menţionat faptul că se vor lua în considerare doar contestaţiile ce privesc propria notă şi propria prestaţie în faţă comisiei.
- Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului.
- În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Repartizarea personalului
- Repartizarea candidaţilor în cadrul secţiilor Institutului se va face de către comisia de concurs pe baza mediei obţinute şi în funcţie de evaluarea candidatului în urma interviului.
Preşedinte comisie concurs
Şef Lucr. Dr. Lisencu Ioan-Cosmin