“Cooperări bilaterale - Programul de Acţiuni Integrate România - Franţa”

2014.03.27


SCOP: Dezvoltarea şi întărirea colaborării științifice şi tehnice între România şi Franța, prin schimburi științifice şi tehnologice de excelenţă între echipele de cercetare din cele două ţări, favorizând noi forme de cooperare. Programul de Acțiuni Integrate (PAI) Brâncuși face parte din parteneriatul franco-roman Hubert Curien (PHC), între România – Ministerul Educației Naționale şi Franţa - Ministerul Afacerilor Externe.

CONDIȚII DE PARTICIPARE
1.Propunerile de proiecte vizează următoarele domenii științifice de cercetare:
- Științe sociale și umaniste;
- Fizică și știința materialelor;
- Energie durabilă și mediu;
- Matematică și informatică;
- Sănătate și biotehnologii.

2. Propunerile de proiecte care conțin o temă de cercetare ce a mai beneficiat de finanțare prin
prezentul program, nu pot beneficia de o noua finanțare;

3. Proiectul se desfăşoară în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în instituţii de învăţământ superior, numite în continuare instituţii gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;

4. În cazul în care pentru realizarea activităților proiectului participa mai multe instituții gazda din Romania, propunerea de proiect va fi depusă de o singură entitate, cu rol de coordonator;

5. Instituția coordonatoare de proiect trebuie să aibă un contract finanțat pe plan naţional sau/şi pe plan internațional (PC7, Eureka, F4E, etc.) având aceeași tematica de cercetare, sau similară, cu cea propusă pe plan bilateral. În cazul instituțiilor de învățământ superior și INCD-uri este acceptată și o declarație din partea conducerii unității, prin care se specifică faptul că tema de cercetare propusă în cooperarea bilaterală face parte din planul de cercetare al instituției;

6. Instituţiile gazdă nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au
conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu au furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI în vederea selectării contractanţilor; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.

7. Propunerea de proiect trebuie depusa atât in România cât şi în Franţa.

BUGET:
MEN asigură fondurile necesare pentru derularea proiectelor finanţate prin intermediul agenţiei de implementare UEFISCDI - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, in limita creditelor bugetare aprobate pentru anii 2015-2016 (maxim 550 mii lei), pentru următoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii români:
- transport internaţional până la locul de destinaţie (maxim 3 calatorii/an);
- asigurarea medicală;
- cheltuielile cu transportul intern, diurna, precum şi cazarea, în cazul în care sunt prevăzute deplasări interne în interesul proiectului, numai împreună cu echipa parteneră şi in conformitate cu legislația națională.

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii francezi:
- diurna (60 lei/zi) si cazarea pentru cercetătorii francezi care vin în România, conform legislaţiei
interne în vigoare (maxim 30 zile/an);
- cheltuielile cu transportul intern în interesul proiectului.

În urma negocierilor din cadrul Protocolului celei de a 7-a Comisii Mixte, pot apărea modificări în ceea ce priveşte cheltuielile eligibile nereglementate de legislaţia în vigoare, în limitele acceptate în pachetul de informaţii al Programului Capacități.

DURATA:
Durata unui proiect este de 24 luni (ianuarie 2015 – decembrie 2016).

PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE
Cererile de finanțare se depun într-o singură etapă, utilizându-se platforma de depunere on-line –
www.uefiscdi-direct.gov.ro și se redactează conform Anexei 1 – Cererea de finanţare.

TERMENUL LIMITĂ pentru depunerea aplicațiilor este 16 aprilie 2014.

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROPUNERILOR DE PROIECTE

Fiecare propunere primita este evaluata atât de partea romana cât şi de partea franceză, utilizând propriile reguli. Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte asigurat de UEFISCDI presupune următoarele etape:

1. Verificarea eligibilității – evaluare administrativă - Cererile de finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile de ambele părţi vor intra în evaluare. Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afişata pe site-ul web al UEFISCDI – www.uefiscdi.gov.ro.

2. Evaluarea științifică - Fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă este evaluată, din punct de vedere al calității, de 2 experți evaluatori, care acordă note conform fișei de evaluare prevăzută în Anexa 2.

3. Decizia de finanțare -După încheierea procesului de evaluare de ambele părţi, pe baza rezultatelor obținute şi a bugetelor disponibile, lista finală de proiecte acceptate la finanțare va fi agreată şi consemnată în urma negocierilor din cadrul Protocolului celei de a 7-a Comisii Mixte de selecție a propunerilor de proiecte in cadrul Acordului de colaborare tehnico-științifică dintre România şi Franţa. Contractele vor fi incheiate in luna iunie 2014, cu activitati angajate in proiect incepând din luna ianuarie 2015. Se are în vedere, pe cât posibil, sincronizarea finanţărilor acordate de cele două părţi pe durata de derulare a proiectelor bilaterale;

Pentru pachetul de informații, formularul cererii de finanțare și declarații vă rugăm să accesați:http://uefiscdi.gov.ro/articole/3678/Cooperare-bilaterala--Programul-de-Actiuni-Integrate-Romania-Franta.html

Persoana de contact program:
Claudia MUREA
tel.: 021 302 38 64, e-mail: claudia.murea@uefiscdi.ro