Concurs pentru funcţia de director de îngrijiri

2016.03.31

 
INSTITUTUL ONCOLOGIC “PROF. DR. I. CHIRICUŢĂ” CLUJ-NAPOCA
STR. REPUBLICII NR. 34-36, 400015 CLUJ-NAPOCA

ANUNŢĂ CONCURS
PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR ÎNGRIJIRI
DIN CADRUL COMITETULUI DIRECTOR

 
Concursul se va desfăşura în data de 22.04.2016, la sediul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 34-36, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 117 din 16/02/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate şi bibliografia de concurs se afişează alăturat şi fac parte integrantă din prezentul anunţ. Informaţii suplimentare se pot obţine de la şef serviciu Resurse Umane Normare Organizare şi Salarizare (R.U.N.O.S.) tel. 0264-450669 sau 0264-598361/62,63,64; 591281/82; 450672 int. 190.

CRITERII DE SELECŢIE:

LA CONCURS SE POT ÎNSCRIE CANDIDAŢII CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV CRITERIILE GENERALE ŞI SPECIFICE.

CRITERII GENERALE:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

CRITERII SPECIFICE:
- sunt absolvenţi de învăţământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă în domeniul medical;
- sunt asistenţi medicali principali;
- au cel puţin 2 ani vechime ca asistent medical principal.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
h) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) proiectul/lucrarea de specialitate;
j) aprobarea managerului;
k) avizul consiliului de administraţie al spitalului.

Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs, şef serviciu R.U.N.O.S., până la data de 15.04.2016.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

În cazul în care la concurs nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe tema aleasă, din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.