Concurs medic specialist urologie, medic specialist oncologie medicala

2016.05.04

 INSTITUTUL ONCOLOGIC "PROF. DR. ION CHIRICUTĂ" CLUJ-NAPOCA
scoate la
CONCURS


în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:

- un post de medic specialist Urologie;
- două posturi de medic specialist Oncologie medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
- cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
- copie xerox de pe diploma de medic şi ladeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
- copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile pre-văzute la art.-447 lin. (1) lit, e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
- cazierul judiciar;
- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neu- ropsihic pentru exercitarea activităţii pen¬tru postul pentru care candidează;
- chitanţă de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Inscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală".