Concurs medic specialist oncologie medicală

2016.02.22

 Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.nr.869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, un post de medic specialist oncologie medicală

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist .

Înscrierile se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicare, în "Viaţa Medicală".