COOPERARE BILATERALA ROMANIA - AFRICA DE SUD

2014.03.27

SCOP: Consolidarea cooperării ştiinţifice între România şi Africa de Sud prin finanţarea mobilităţii cercetătorilor din cele două ţări.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

1.Propunerile de proiecte se încadrează în următoarele domenii de cercetare:
- Tehnologia informaţiei şi comunicaţii;
- Bioeconomie;
- Noi materiale;
- Ştiinţe sociale şi umaniste.

2.Proiectul se desfăşoară în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România, inclusiv în
instituţii de învăţământ superior, numite în continuare instituţii gazdă. O instituţie gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;

3. În cazul în care pentru realizarea activităţilor proiectului participă mai multe instituţii gazdă din România, propunerea de proiect va fi depusă de o singură entitate, cu rol de Coordonator;

4.Instituţia coordonatoare de proiect trebuie să aibă un contract în derulare, finanţat din fonduri publice, naţionale sau/şi din fonduri internaţionale (PC7, Eureka, F4E, etc.) având aceeaşi tematică de cercetare, sau similară, cu cea propusă in proiectul de cooperare bilaterală (condiţie eliminatorie);

5. Instituţiile gazdă nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au
conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu au furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate în vederea selectării contractanţilor; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate contractantă

6.Fiecare propunere de proiect are doi coordonatori - un coordonator din România şi un coordonator din Africa de Sud, având ca responsabilităţi implementarea proiectului acceptat la finanţare şi raportarea către agenţiile de finanţare;

7. Depunerea propunerii de proiect se va face simultan, atât la UEFISCDI (Agenţia de finanţare din România) de către Coordonatorul din România, cât şi la National Research Fundation of
Republic of South Africa (NRF - Agenţia de finanţare din Africa de Sud); nedepunerea propunerii de proiect la ambele agenţii de finanţare, până la termenul limită, atrage după sine neeligibilitatea propunerii depuse;

8. Propunerea de proiect va fi evaluată atât la nivel de UEFISCDI cat si la nivel de NRF, urmând a fi finanţată doar dacă primeşte acceptul ambelor agenţii de finanţare.

BUGET: Bugetul competiţiei este de 450.000 lei și va fi asigurat fie din bugetul Planului Național II, fie din bugetul de programe al viitorului Plan Național pentru Cercetare-Dezvotare-Inovare.
Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii din România (numai pentru persoanele nominalizate în
tabelul echipei de proiect):
- transport internațional dus-întors până în localitatea în care se desfăşoară activitatea de cercetare;
- asigurarea medicală;
- cheltuielile cu transportul intern (pe teritoriul României), diurna, precum şi cazarea, în cazul în
care sunt prevăzute deplasări interne în interesul proiectului, numai împreună cu echipa
parteneră;
- partea română va acoperi costurile menţionate, efectuate numai în interesul proiectului, în
conformitate cu legislaţia naţională.
Pentru cercetătorii români se vor finanţa maxim două bilete de avion pe an/proiect.

Cheltuieli eligibile pentru cercetătorii din Africa de Sud:
- diurna (60 lei/zi) și cazarea pentru cercetătorii sud-africani care vin in România, conform
legislației interne în vigoare;
- acoperirea costurilor necesare deplasărilor interne pentru cercetătorii sud-africani care vizitează România, necesare implementării proiectului.
Durata vizitelor de studiu ale cercetătorilor sud-africani va fi limitată, pentru o perioadă cumulată de până la maximum 45 zile/an/proiect - o vizită scurtă (15 zile) și o vizită lungă (30 zile).

DURATA:
Durata unui proiect este de maxim 24 de luni, începând cu 30 iunie 2014 și până la 29 mai 2016.

PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE
Cererile de finanţare se depun într-o singură etapă, la sediul UEFISCDI, şi se redactează conform Anexei 2 – Cererea de finanţare. Acestea se vor depune atât în format tipărit cât şi în format electronic.

TERMEN LIMITĂ DEPUNERE PROPUNERI FINANȚARE : 09 mai 2014

PROCEDURA DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROPUNERILOR DE PROIECTE
Fiecare propunere primită este evaluată de partea română si de partea sudafricană, utilizând propriile reguli.

Etape:

1. Verificarea eligibilităţii – evaluare administrativă
Cererile de finanţare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI, pentru a se
asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de proiecte declarate eligibile de ambele părţi vor intra în evaluare. Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afişată pe site-ul web al UEFISCDI – www.uefiscdi.gov.ro.

2 Evaluarea ştiinţifică
Fiecare cerere de finanţare declarată eligibilă este evaluată, din punct de vedere al calităţii, de către 2 experţi evaluatori, care acordă note conform fişei de evaluare prevăzute în Anexa 3.

3 Decizia de finanţare
După încheierea procesului de evaluare de ambele părţi, pe baza rezultatelor obţinute şi a bugetelor disponibile, lista finală de proiecte acceptate la finanţare va fi stabilită în urma negocierilor din cadrul Comisiei Mixte româno – sud-africane.

4. Publicarea rezultatelor
Lista propunerilor de proiecte acceptate la finanţare va fi publicată pe pagina web a UEFISCDI,
www.uefiscdi.gov.ro.

CONTRACTAREA
- data prevăzută pentru începerea proiectelor aprobate este 30 iunie 2014. Se are în vedere,
pe cât posibil, sincronizarea finanţărilor acordate de cele două părţi pe durata de derulare a
proiectelor bilaterale;

Pentru pachetul de informații, formularul cererii de finanțare și declarații vă rugăm să accesați http://uefiscdi.gov.ro/articole/3685/Cooperare-bilaterala-Romania--Africa-de-Sud--Competitia-2014.html

Persoana de contact program:
Claudia MUREA
tel.: 021 302 38 64, e-mail: claudia.murea@uefiscdi.ro