Medici recoltori

  Stimaţi colegi,

În conformitate cu ordinul 537/2012 Institutul Oncologic “Prof. dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca vă invită să participaţi la Reţeaua de screening a Institutului. Numai femeile de pe listele medicilor care intră în reţea vor putea beneficia gratuit de programul de screening pentru cancerul de col uterin.
Pentru a intra în reţea vă rugăm sa va prezentaţi la unul dintre centrele de inscriere:


• Institutul Oncologic “Prof. dr. Ion Chiricuţă” din Cluj-Napoca
Str. Republicii, nr. 34-36, Etaj I
Persoane de contact: Nistor Roxana
                                   Andreea Itu


• DSP camera etaj I , camera 111 – Adriana Melnic - intre orele 8.30 – 15.30, de luni până joi

Documentele necesare includerii centrelor de recoltare a materialului cervical
in reteaua de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin organizata de catre Institutul Oncologic Cluj Napoca


1. Cerere de inscriere ( formular tipizat )
2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate (doar anexa cu personalul şi orarul)
- pentru medicii de familie
- pentru medicii specialisti de obstetrică ginecologie cu activitate în ambulatorul clinic de specialitate
- pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea in Cabinetele de planning familial copia conformă cu originalul a Covenţiei cu furnizorii încheiate de CAS
3. Autorizaţia sanitară de funcţionare în copie conformă cu originalul
4. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale ca sunt intrunite conditiile cu privire la dotarea cabinetului in conformitate cu cu prevederile Ordinului nr. 537/175 din 5 iunie 2012 si a Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare- pentru medicii de familie.
5. Act doveditor care atesta formarea profesionala practică in domeniul recoltarii materialului cervical pentru furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi pentru medicii cu competenta de planificare familiala, emis de orice unitate sanitară cu paturi organizatoare de reţea
6. Tabele:
• personalul medical implicat in program (medic + personal mediu sanitar - nume/prenume/CNP/specialitate/grad profesional/cod parafa)
• programul de lucru (pentru medic si personalul mediu sanitar)

* Toate filele vor contine mentiunea “in conformitate cu originalul “, stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal. Lista medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul subprogramului va conţine doar medicii de familie sau medicii ginecologi sau medicii din centrele de planning care îşi desfăşoară activitatea în ambulatorul clinic de specialitate în relaţie contractuală cu CAS figurând pe listele de personal al anexelor contractelor pe ambulator