Concurs pe perioada determinata

2018.12.21

 Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă determinată:

I. 1 post tehnician de radiologie şi imagistică
II. 1 post referent de specialitate

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 21.12.2018 - 04.01.2019
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 07.01.2019
c. Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor: 11.01.2019
d. Proba orală – interviul de evaluare: 14.01.2019
e. Rezultate finale: 16.01.2019

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 04 ianuarie 2019, ora 12 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
a. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
I. Tehnician de radiologie şi imagistică
a.Absolvent al Facultăţii de Medicină - cu licenţă în specialitatea radiologie şi imagistică (studii superioare finalizate)
b.Să fie membru activ OAMGMAMR
c.Limba engleză - nivel mediu
d.Cunoştinţe de operare pe calculator

II. Referent de specialitate
a. Studii superioare finalizate (specialitatea economie)
b. Cunoştinţe de operare pe calculator program Microsoft Office

Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data menţionată în calendarul concursului şi va conţine în mod obligatoriu:
 Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
 Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
 copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
 cazier judiciar ;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 curriculum vitae.

Relatii suplimentare privind desfăşurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Biroul RUNOS telefon 0264-598361 int.142