Concurs medic specialist anatomie patologică 1/2 normă

2016.03.31

 
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
scoate la


CONCURS

în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.nr.869/2015 un post de medic specialist, specialitatea anatomie patologica
(post temporar vacant in cuantum de 1/2 norma)

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Înscrierile se fac la sediul unităţii în termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucratoare de la publicare, dar nu mai devreme de 6 zile lucratoare de la încheierea înscrierilor.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii:str. Republicii, nr.34-36, Cluj-Napoca, tel. 0264/598361 int.190