Concurs inginer, asistent medical - laborator clinic, brancardier

2017.07.04

 Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată:


I. 2 posturi Ingineri – domeniul biotehnologii – department cercetare
II. 1 post asistent medical –laborator clinic - department cercetare
III. 1 post brancardier


Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 14 iulie 2017, ora 12 la secretariarul concursului – Ec. Oprea Cristina, comnpartiment RUNOS

 

REZULTAT SELECŢIE DOSARE

REZULTAT FINAL CONCURS INGINER BIOTEHNOLOG

REZULTAT CONCURS BRANCARDIER
 

CALENDARUL CONCURSULUI:

a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 04.07- 14.07.2017
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 17.07.2017
c. Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor: 19.07.2017
d. Proba orală – interviul de evaluare: 21.07.2017

Nota minimă pentru promovarea celor două probe este 7.

Soluţionarea contestaţiilor:
- Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
- După afişarea rezultatelor obţinute la fiecare etapă a concursului, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor pentru fiecare probă a concursului, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
- Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de maxim 24 ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului.
- În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

a. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:


I. INGINER BIOTEHNOLOGIE

a. Licenţă Biotehnologii,
b. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională,
c. Vechime în muncă de minim 6 luni
d. Constitue avantaj:
- experienţă în cadrul unui laborator de cercetare genomică de minim 3 ani,
- publicaţii ştinţifice în domeniu

 

II. ASISTENT MEDICAL – LABORATOR CLINIC

a. Studii superioare finalizate prin obţinerea diplomei de licenţă
b. Cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat
c. Cunoştinţe de operare calculator, program Microsoft Office – nivel avansat.

 

III. BRANCARDIER

a. absolvenţi studii generale sau a unei şcoli medii.
b. Vechime în muncă de minim 10 ani

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 14 iulie 2017, ora 12 şi va conţine în mod obligatoriu:

 Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
 Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate;
 cazier judiciar ;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
 alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 curriculum vitae cu poză.

  Bibliografie