Anunt concurs ANALIST IA

2016.09.26

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
organizează concurs pentru ocuparea postului de analist IACALENDARUL CONCURSULUI:
1. Termen pentru depunerea dosarului 05.10.2016
2. Selectia dosarelor: 06.10.2016
3. Afisare rezultatelor selecţiei de dosare: 07.10.2016.
4. Proba scrisă: 10.10.2016
CONDIŢII DE PARTICIPARE
a. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h. studii superioare, absolvite cu examen de licenţă, în specializările conferite de Facultatea de Cibernetică şi Informatică Economică; Facultatea de Automatică şi Calculatoare; Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii;
i. experienţă in analiza si programare baze de date, analiza si proiectare sisteme informatice;
j. cunoştinţe în domeniul sistemelor de gestionare a bazelor de date MS Access, SQL, File Maker, principiile şi metodele de operare a Registrului de Cancer;
k. experienţă în medii de programare Visual Studio, VB.NET, ASP.NET, analiză biostatică cu pachetul Stata 13;
l. peste 10 ani vechime în specialitatea de informatica;
m. experienţă în domeniul sanitar.

Dosarul candidatului va conţine:
a) Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie;
b) Cerere de înscriere
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate;
e) cazier judiciar ;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
i) curriculum vitae.

Bibliografie:
1. Drugan T, Achimaş A, Ţigan Ş. Biostatistică. Editura SRIMA. Cluj-Napoca, 2005.
2. Constantin Lupsoiu. Sisteme de baze de date - fundamente teoretice. Editura: Sitech, 2010.
3. Ioan Mocian. Baze de date. Terminologie, proiectare, SQL, Access. Editura Matrixrom, 2007
4. Gheorghe Popa, Florentina Berbec, Liana Popa Anica, Matei Iliescu, Veronica Ivancenco, Mirela Gheorghe. Visual Basic - Programarea calculatoarelor (Limbaje si medii de programare). Editura DUAL TECH, 2001
5. Stata User’s Guide Release 13
http://www.stata.com/manuals13/u.pdf
6. Cancer Registration: Principles and Methods. IARC Scientific Publication No. 95. Edited by O.M. Jensen, D.M. Parkin, R. MacLennan, C.S. Muir and R.G. Skeet https://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp95/SP95.pdf


Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Institutului Oncologic sau la numărul de telefon 0264-598 361.