ANUNT Selectie parteneri

2017.03.08

 
Selecție parteneri – proiect POCU 4.8

Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Titlul proiectului

Imbunatatirea competentelor specialistilor din Romania in domeniul cancerului ginecologic, pulmonar, pediatric, endocrine şi hematologie.

Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca

În conformitate cu prevederile:

• O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificari prin Legea
362/ 2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/ 2009 aprobate prin H.G. nr.
218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/ 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergența,
• O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare ale O.U.G. 40/2015 și
• Ghidul solicitantului condiții generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020,
• Ghidul solicitantului condiții specifice, Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate,


Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical